Logo

Čo vylučuje uzavretie manželstva?

Čo vylučuje uzavretie manželstva?

Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak skoršie manželstvo zaniklo alebo ak súd rozhodol o tom, že skoršie manželstvo je neplatné.

Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami, to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.

Manželstvo nemôže uzavrieť maloletýSúd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak manžel alebo manželka, ktorý bol v čase uzavretia manželstva maloletý starší ako 16 rokov, už dovŕšil 18 rokov alebo ak manželka otehotnela.

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.

Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.

Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj bez návrhu.

Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľným s účelom manželstva.

Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodnevážneurčito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je takto neplatné, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrhna začatie konania o neplatnosti manželstva zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva dozvedel.

Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva

  • bolo vynútené násilím,
  • urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
  • bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
  • bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo
  • urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva.

Zdroj: www.slovensko.sk