Logo

Formálne záležitosti

Formálne záležitosti

So svadbou sú spojené aj formality a nie je ich málo. Ponúkame vám stručný prehľad – ako postupovať pred uzatvorením manželstva a taktiež čo musí spraviť, respektíve predložiť cudzinec pred uzavretím manželstva na Slovensku. 

Do knihy manželstiev sa zapisuje:

 • deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len "manželia"),
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
 • dohoda manželov o priezvisku,
 • dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare,
 • štátne občianstvo manželov,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
 • deň, mesiac a rok zápisu.

Praktická rada: Dohoda snúbencov o ich spoločnom priezvisku sa zapisuje v mužskom aj ženskom tvare, prípadne bez koncovky slovenského prechyľovania - v praxi to znamená, že žena môže na základe takejto dohody používať priezvisko v mužskom rode.

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev - v tomto prípade sa teda nevyžaduje dohoda snúbencov.

Postup pred uzatvorením manželstva

Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:

 1. rodný list,
 2. doklad o štátnom občianstve,
 3. potvrdenie o pobyte,
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 5. doklad o rodnom čísle.

Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Praktická rada: Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavierané pred orgánom štátu alebo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Ak by obstaranie niektorých dokladov bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca.

Okrem dokladov už uvedených, snúbenci, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať

 • mená, priezviská a rodné čísla snúbencov a ich podpisy,
 • mená, priezviská a rodné čísla svedkov a ich podpisy,
 • dátum a miesto uzavretia manželstva,
 • meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a matrikára, ak ide o uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 • dohodu snúbencov o priezvisku,
 • meno, priezvisko a podpis tlmočníka, ak sa jeho prítomnosť pri uzavretí manželstva vyžaduje a ak bol ustanovený, aj odtlačok jeho úradnej pečiatky,
 • odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.

Informácie pre cudzincov

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dnípred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
 • doklad o štátnom občianstve*,
 • doklad o pobyte*,
 • potvrdenie o osobnom stave*,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady označené hviezdičkou nesmú byť staršie ako šesť mesiacov.