Logo

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

platné od 25.5.2018

Meno a adresa zodpovedajúceho subjektu

Zodpovedajúcim subjektom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov a iných národných zákonov členských štátov, ako aj ostatných súvisiacich predpisov, je spoločnosť:

CINEMAKER s.r.o.

Grosslingova 63

81109 Bratislava

Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk

Obchodný register: zapísaná v OR. Ok.súdu Bratislava I, spis.zn.:Sro 30298/B

vložka číslo 30298/B, ZPZ..:9065/Sro/2003

IČO: 35872233 

DIČ: 2021764569

Meno a adresa osoby, poverenej ochranou osobných údajov

Osoba, poverená zodpovedajúcim subjektom ochranou osobných údajov:

Konateľ spoločnosti, poverený ochranou osobných údajov.

Grosslingova 63

81109 Bratislav

Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk

https://www.svadbainfo.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR 

ROZSAH A ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť prostredníctvom  tejto webovej stránky zhromažďuje a spracúva osobné údaje používateľov našich služieb zásadne výlučne iba v rozsahu, nevyhnutnom na zabezpečenie funkčnej prevádzky webovej stránky, ako i našich obsahov a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha iba so súhlasom používateľa. Výnimkou sú prípady, keď získanie predbežného výslovného súhlasu z faktických dôvodov nie je možné a zákonodarca spracúvanie osobných údajov povoľuje.

Osobné údaje sa zhromažďujú výlučne priamym a dobrovoľným poskytnutím samotného používateľa v rámci registračného alebo objednávkového procesu. Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”). 

Údaje, ktoré poskytne samotný používateľ, sa bez jeho výslovného súhlasu ďalej spracúvajú výlučne iba v rámci spracovania a vybavenia príslušnej registrácie alebo objednávky. 

Vyplnením osobných údajov požadovaných pre registráciu na portáli svadbainfo.sk (ďalej v texte ako ,,Portál” alebo ,,Webová stránka” alebo ,,svadbainfo.sk" ) dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v minimálnom rozsahu: používateľské meno alebo meno/ priezvisko a emailový kontakt v databáze spoločnosti CINEMAKER s.r.o., Grosslingova 63, 81109 Bratislava (ďalej len prevádzkovateľ) s ich následným spracovaním pre marketingové účely, to znamená pre zasielanie informácií o akciách a iných aktivitách ako aj obchodných informácií zasielaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania súhlasu. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov sú uvedené v týchto VOP v nasledujúcich článkoch pri jednotlivých službách. 

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajovje možné kedykoľvek odvolať zaslaním elektronickej žiadosti na e-mail...............  Žiadosť o VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – na stiahnutie TU

PRAVIDLÁ A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

 1. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA: Právnym základom spracovania osobných údajov je udelený súhlas používateľa pri registrácii podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR. Ak registrácia používateľa slúži na plnenie zmluvného vzťahu medzi príslušným používateľom a našou spoločnosťou alebo ak registrácia prebehla za účelom realizácie predzmluvných krokov, považujeme za dodatočný právny základ spracovania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR.
 2. Ak si za účelom spracúvania osobných údajov zákazníka vyžiadame jeho výslovný súhlas, je právnym základom tohto i ďalšieho postupu článok 6 odsek 1, písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR).
 1. V prípade spracúvania osobných údajov, nevyhnutných na uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR. To sa vzťahuje aj na postupy pri spracúvaní údajov, nevyhnutných na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na naplnenie určitého právneho záväzku, zahŕňajúceho aj podnikanie našej spoločnosti, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno c) nariadenia GDPR.
 2. Pre prípad, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby alebo tretej fyzickej osoby je nevyhnutné z určitého životne dôležitého dôvodu, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno d) nariadenia GDPR.
 3. Ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevýšia vyššie uvedené záujmy našej spoločnosti, je právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.
 1. VYMAZANIE ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA: Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, akonáhle zanikne dôvod a účel ich uloženia. Uloženie osobných údajov aj po uplynutí a zániku dôvodu a účelu ich uloženia je možné, ak to predpisujú európske alebo národné právne predpisy vo forme európskych právnych nariadení, zákonov alebo iných predpisov, vzťahujúcich sa na osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov. Zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov sa uskutoční aj po uplynutí lehoty, ktorú predpisujú vyššie uvedené právne predpisy. Výnimkou sú prípady, keď naďalej trvá nevyhnutnosť uloženia osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy alebo naplnenia zmluvného vzťahu.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Právnym základom prechodného ukladania osobných údajov a súborov log je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR. 
 3. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov po prihlásení používateľa na odber informačného letáku je v prípade existujúceho súhlasu používateľa je článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.
 4. Zisťovanie emailovej adresy používateľa slúži na doručenie informačného letáku. Zisťovanie a zhromažďovanie ostatných osobných údajov v rámci prihlásenia na jeho odber slúžia zamedzeniu zneužitia poskytovaných služieb alebo použitej emailovej adresy.
 5. BLESKOVÉ COOKIE: Prenos takzvaných flash-cookie nie je možné zrušiť alebo obmedziť prostredníctvom nastavení prehliadača, je však možné zmeniť nastavenia priamo v aplikácii Flash Player.Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. Emailová adresa používateľa bude archivovaná dovtedy, kým trvá odber informačného letáku.
 6. ANALITICKÉ WEBOVÉ NÁSTROJE: Použitie analyzačných súborov cookie slúži na zlepšovanie kvality a obsahov našej webovej stránky. Práve využitím analyzačných súborov cookie získavame informácie o využívaní našej webovej stránky a sme tak schopní neustále zlepšovať našu ponuku. Analýza takto získaných informácií je súčasťou nášho oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.
 7. COOKIE SÚBORY: Súbory cookie sa ukladajú na počítači používateľa a jeho prostredníctvom sa potom prenášajú na našu webovú stránku. Používateľ má preto možnosť, použitie súborov cookie mať dokonale pod kontrolou. Akákoľvek zmena nastavení internetového prehliadača zo strany používateľa znamená dezaktiváciu alebo obmedzenie prenosu súborov cookie. V minulosti uložené súbory cookie môžu byť kedykoľvek vymazané. Výmaz je možný aj automaticky. V prípade, že súbory cookie v súvislosti s našou webovou stránku budú dezaktivované, nebude používateľ schopný využívať všetky funkcie našej webovej stránky v celkovom rozsahu.
 8. EMAILOVÝ KONTAKT: Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade existencie súhlasu používateľa článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.Právnym základom spracúvania osobných údajov, získaných prostredníctvom a v priebehu emailovej komunikácie je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR. Ak je účelom a cieľom emailovej komunikácie uzavretie zmluvného vzťahu, je dodatočným právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR.6.1.1. 
 9. Spracúvanie osobných údajov z formulára na zadávanie údajov na displeji slúži výlučne na účely nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom elektronickej pošty sa týmto odôvodňuje aj nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov.Iné osobné údaje, získané a spracúvané pri odosielaní elektronickej pošty, slúžia zamedzeniu zneužitia kontaktného formulára a zaručeniu bezpečnosti našich technikcých informačných systémov.Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. V prípade osobných údajov z formulára pre zadávanie údajov na displeji a údajov, ktoré boli odoslané prostredníctvom mailovej správy, tento stav nastane po ukončení konverzácie s používateľom. Konverzácia s používateľom sa považuje za ukončenú v momente, keď je z okolností konverzácie jasné, že dotknutý stav vecí bol uzavretý a dovedený do konca.Dodatočne zhromaždené osobné údaje, získané pri odoslaní správy budú vymazané najneskôr v lehote do siedmich dní. 
 10. Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania.V prípade registrácie používateľa kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizácie opatrení pred uzatvorením zmluvy je tento stav naplnený, ak osobné údaje používateľa už na plnenie zmluvného vzťahu nie sú potrebné. Nevyhnutnosť archivovania osobných údajov používateľa môže pretrvávať aj po ukončení plnenia zmluvného vzťahu, ak to vyžadujú zmluvné alebo zákonné záväzky.
 11. INFORMOVANIE TRETÍCH STRÁN: Ak zodpovedajúci subjekt zverejnil osobné údaje používateľa a podľa článku 17, odsek 1 nariadenia GDPR je povinný tieto údaje vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informoval zodpovedajúce subjekty, ktoré vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba (používateľ) ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 12. PRÁVO NA VYMAZANIE - POVINNOSŤ VYMAZANIA: Používateľ môže od zodpovedajúceho subjektu požadovať, aby osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, boli bez zbytočného odkladu vymazané a zodpovedajúci subjekt je povinný dotknuté osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 1. Osobné údaje, týkajúce sa používateľa, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 2. Používateľ odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie uskutočňuje, podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) alebo podľa článku 9, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR a zároveň neexistuje iný právny základ ich spracúvania.
 3. Používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21, odsek 1, písmeno a) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, podľa článku 21, odsek 2 nariadenia GDPR.
 4. Osobné údaje používateľa boli spracúvané nezákonne.
 5. Osobné údaje používateľa musia byť vymazané z dôvodu, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva príslušného členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha.
 6. Osobné údaje používateľa boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8, odsek 1 nariadenia GDPR.
 7. VÝNIMKY: Právo na vymazanie neplatí v prípade, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom:
 1. uplatnenia práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práca jej členského štátu, ktorému podlieha zodpovedajúci subjekt, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu;
 3. Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9, odsek 2, písmeno h) a i), ako aj podľa článku 9, odsek 3 nariadenia GDPR;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené pod písmenom (3) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. PRÁVO NA INFORMOVANIE: Ak používateľ požiadal zodpovedajúci subjekt o opravu, vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, alebo obmedzenie rozsahu ich spracúvania, je zodpovedajúci subjekt povinný každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Používateľ má právo na to, aby ho zodpovedajúci subjekt o týchto príjemcoch. 
 2. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV: Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a ktoré poskytol zodpovedajúcemu subjektu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Používateľ má okrem toho právo na prenos týchto údajov ďalšiemu zodpovedajúcemu subjektu bez toho, aby mu zodpovedajúci subjekt, ktorému tieto osobné údaje bili poskytnuté ako prvému, akýmkoľvek spôsobom bránil, ak:
 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR alebo podľa článku 9, odsek 2, písmeno a) nariadenia GDPR alebo na vzájomnej zmluve medzi zodpovedajúcim subjektom a používateľom podľa článku 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR a
 2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Používateľ má pri uplatňovaní tohto práva navyše právo na prenos osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, priamo od jedného zodpovedajúceho subjektu druhému zodpovedajúcemu subjektu, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť uplatňovaním tohto práva akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo nepriaznivo ovplyvnené. Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu.
 1. PRÁVO NAMIETAŤ: Používateľ má právo proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, spracúvaných na základe článku 6, odsek 1, písmeno e) alebo f) nariadenia GDPR, kedykoľvek podať námietku z dôvodov, týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie; to platí aj v prípade podania námietky proti profilovaniu, založenému na vyššie uvedených ustanoveniach. Zodpovedajúci subjekt nesmie ďalej spracúvať osobné údaje používateľa, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje používateľa spracúvajú na účely priameho marketingu, má používateľ právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, na účely takéhoto marketingu; toto sa vzťahuje aj na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak používateľ namieta proti spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmú byť jeho osobné údaje na takéto účely spracúvané. Používateľ má v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti možnosť- a to bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES - uplatňovať svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií.
 2. AUTOMATICKÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: Používateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, týkajúce sa jeho osoby alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Vyššie uvedené neplatí, ak je rozhodnutie
 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi používateľom a zodpovedajúcim subjektom,
 2. povolené právom Únie alebo právom jej členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia, zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, alebo
 3. založené na výslovnom súhlase používateľa. 

Takéto rozhodnutia sa však nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov, uvedených v článku 9, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje ustanovenie článku 9, odsek 2, písmeno a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch 1. a 3. je zodpovedajúci subjekt povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovedajúceho subjektu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť príslušné rozhodnutie.

 1. MOŽNOSTI PODÁVANIA NÁMIETOK A LIKVIDÁCIE:Používateľ je oprávnený, svoju registráciu kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Takisto je oprávnený, archivované osobné údaje kedykoľvek zmeniť. Odvolanie alebo zrušenie súhlasu zasielajte podpísané a oscanovné emailom alebo poštou priamo na adresu: CINEMAKER s.r.o. Grosslingova 63, 81109 Bratislava, Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk

Ak sú osobné údaje používateľa nevyhnutné kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy, je predčasné vymazanie údajov možné iba v prípade, ak tento krok nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými záväzkami, vzťahujúcimi sa na vymazanie. 

Žiadosť - formulár k výmazaniu osobnách údajov najdete tu.

 1. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO ZHROMAŽĎOVANÍM, SPRACÚVANÍM A UKLADANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Používateľ má právo svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, kedykoľvek zrušiť alebo odvolať. Odvolanie súhlasu so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU: Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý používateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, je v rozpore s nariadením GDPR. Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o postupe a výsledku sťažnosti, vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 nariadenia GDPR.