Logo

Svadba s cudzincom

Svadba s cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave,
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o osobnom stave nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

 Praktická rada: Doklady musia byť úradne preložené do slovenského jazyka a apostilované. Ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, pri uzatváraní manželstva je potrebný tlmočník.

Štátny občan Slovenskej republiky najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
 • doklad o rodnom čísle,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklad o štátnom občianstve, potvrdenie o pobyte, doklad o rodnom čísle a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom s elektronickým čipom.

Následne na matrike príslušnej podľa trvalého pobytu snúbenca - občana SR je potrebné vyplniť žiadosť o uzavretie manželstva a zaplatiť správny poplatok, ktorého výška v prípade uzatvorenia manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom je 66 €.

Zdroj: www.slovensko.sk
Foto: archív