Logo

Uzavretie manželstva na zastupiteľskom úrade

Uzavretie manželstva na zastupiteľskom úrade

Poviete si svoje „áno“ v zahraničí? Na našom zastupiteľskom úrade? Potom vám pomôžu nasledujúce informácie - čo smiete, čo musíte, aké doklady sú potrebné a aké osvedčenia budú od vás vyžadovať...

Manželstvo možno uzavrieť na zastupiteľskom úrade len v prípade, ak obaja snúbenci sú občanmi Slovenskej republiky a ak vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu takúto činnosť zastupiteľského úradu pripúšťajú,“ uvádza Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Konkrétne a podrobné informácie o podmienkach uzavretia manželstva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí poskytnú zamestnanci zastupiteľského úradu v krajine, na ktorom má byť manželstvo uzavreté.

a

Okrem základných informácií o dokladoch, ktoré sa predkladajú k žiadosti o uzavretie manželstva je nevyhnutná aj konzultácia k možnostiam realizácie žiadosti v podmienkach príslušného zastupiteľského úradu ako napríklad plánovaný termín uzavretia manželstva, priestorové podmienky, alebo obmedzený počet účastníkov obradu,“ informuje webová stránka rezortu zahraničia. 

Ministerstvo tiež odporúča kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad v horizonte 3 mesiacov pred plánovaným termínom uzavretia manželstva. Odporúča tiež predložiť žiadosť (v prípade predbežnej dohody so zastupiteľským úradom) najmenej 30 dní pred týmto termínom. Na webovej stránke www.mzv.sk sú aj nižšie uvedené informácie.


POUČENIE PRE SNÚBENCOV

1. Oznámenie o uzavretí manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom, alebo príslušným zamestnancom zastupiteľského úradu.

2. Oznámenie sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, alebo na zastupiteľskom úrade SR, na ktorom sa má sobášny akt uskutočniť. Manželstvá sa v SR uzatvárajú na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov; pri určení miestnej príslušnosti zastupiteľského úradu sa prihliada na to, či má občan SR v danom štáte povolený trvalý alebo dočasný pobyt. 

K oznámeniu o uzavretí manželstva sa pripájajú nasledujúce doklady:

SLOBODNÍ

a) rodné listy snúbencov,
b) platné občianske preukazy (občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte), ak bol občiansky preukaz vydaný do 1. 9. 1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve. 

OVDOVELÍ

a) všetky doklady uvedené pod bodom 1. a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

ROZVEDENÍ

a) všetky doklady uvedené pod bodom 1. a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie. ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené (pred rokom 1950 rozlúčené).

(ab)

Foto: