Všeobecné obchodné podmienky

 

Vitajte na Internetovej stránke svadbainfo.sk . Jej Používaním súhlasíte s nižšie uvedenými Pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania tejto Internetovej stránky medzi Nami a Vami. Posledná revízia: 18.05.2020

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

platné od 25.5.2018

Meno a adresa zodpovedajúceho subjektu

Zodpovedajúcim subjektom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov a iných národných zákonov členských štátov, ako aj ostatných súvisiacich predpisov, je spoločnosť:

CINEMAKER s.r.o.

Grosslingova 63

81109 Bratislava

Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk

Obchodný register: zapísaná v OR. Ok.súdu Bratislava I, spis.zn.:Sro 30298/B

vložka číslo 30298/B, ZPZ..:9065/Sro/2003

IČO: 35872233

DIČ: 2021764569

Meno a adresa osoby, poverenej ochranou osobných údajov

Osoba, poverená zodpovedajúcim subjektom ochranou osobných údajov:

Konateľ spolo

nosti, poverený ochranou osobných údajov.

Grosslingova 63

81109 Bratislav

Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk

https://www.svadbainfo.sk

EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR 

ROZSAH A ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť prostredníctvom  tejto webovej stránky zhromažďuje a spracúva osobné údaje používateľov našich služieb zásadne výlučne iba v rozsahu, nevyhnutnom na zabezpečenie funkčnej prevádzky webovej stránky, ako i našich obsahov a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov našich používateľov prebieha iba so súhlasom používateľa. Výnimkou sú prípady, keď získanie predbežného výslovného súhlasu z faktických dôvodov nie je možné a zákonodarca spracúvanie osobných údajov povoľuje.

Osobné údaje sa zhromažďujú výlučne priamym a dobrovoľným poskytnutím samotného používateľa v rámci registračného alebo objednávkového procesu. Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES , všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”).

Údaje, ktoré poskytne samotný používateľ, sa bez jeho výslovného súhlasu ďalej spracúvajú výlučne iba v rámci spracovania a vybavenia príslušnej registrácie alebo objednávky.

Vyplnením osobných údajov požadovaných pre registráciu na portáli svadbainfo.sk (ďalej v texte ako ,,Portál” alebo ,,Webová stránka” alebo ,,svadbainfo.sk" ) dotknutá osoba dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v minimálnom rozsahu: používateľské meno alebo meno/ priezvisko a emailový kontakt v databáze spolo

nosti CINEMAKER s.r.o., Grosslingova 63, 81109 Bratislava (ďalej len prevádzkovateľ) s ich následným spracovaním pre marketingové účely, to znamená pre zasielanie informácií o akciách a iných aktivitách ako aj obchodných informácií zasielaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to v súlade so zákonom

. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania súhlasu. Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov sú uvedené v týchto VOP v nasledujúcich

lánkoch pri jednotlivých službách. 

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním elektronickej žiadosti na e-mail privacy-policy@svadbainfo.sk , Žiadosť o VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV na stiahnutie TU

ČLÁNOK I.

PREVÁDZKA WEBOVEJ STRÁNKY A VYTVÁRANIE LOGOVACÍCH SÚBOROV

Náš systém pri každom vstupe na našu internetovú stránku automaticky zhromažďuje osobné údaje a informácie zo systému počítača, prostredníctvom, ktorého bola naša webová stránka otvorená.

V rámci toho sa zhromažďujú nasledovné osobné údaje:

1. Informácie o type prehliadača a použitej verzii

2. Operačný systém používateľa

3. Poskytovateľ internetových služieb používateľa

4. IP adresa. Je to číslo automaticky priradené vášmu počítaču alebo zariadeniu po každom pripojení na internet. Ide o jedinečnú adresu, ktorú vám pridelil poskytovateľ internetových služieb alebo počítačové oddelenie na sieti TCP/IP. IP adresa okrem iného umožňuje, aby webové servery zistili polohu vášho zariadenia a identifikovali ho.

5. Dátum a čas prihlásenia

6. Doba prehliadania Portálu

7. Webové stránky, prostredníctvom ktorých systém používateľa vstupuje na naše webové stránky

8. Webové stránky, ktoré systém používateľa prostredníctvom našej webovej stránky otvorí tzv.Logovacie súbory obsahujú IP adresy alebo iné osobné údaje, pomocou ktorých je možná identifikácia používateľa. Môže to byť nutné napríklad vtedy, keď niektorý odkaz webovej stránky, prostredníctvom ktorej sa používateľ dostal na našu webovú stránku alebo odkaz na webovú stránku, na ktorú používateľ prejde ďalej, obsahuje osobné údaje.

Tieto údaje sa súčasne ukladajú vo forme logovacích súborov v rámci nášho systému. Toto pravidlo sa nevzťahuje na IP adresy používateľa alebo iné osobné údaje, prostredníctvom ktorých by bola možná jeho identifikácia. Tieto osobné údaje, a to ani samostatne, ani spoločne s inými osobnými údajmi používateľa sa neukladajú.

9. Dočasné uloženie IP adresy do nášho systému je nevyhnutné, v opačnom prípade by počítač používateľa nebol schopný zobraziť našu webovú stránku. IP adresa používateľa musí byť preto po celý čas jeho pohybu na našich webových stránkach uložená do nášho systému.

Ukladanie logovacích súborov je potrebné pre zaručenie funkčnosti webovej stránky. Tieto údaje nám okrem toho slúžia na optimalizáciu webovej stránky a zaručenie bezpečnosti našich informačno-komunikačných systémov. Tieto osobné údaje však neslúžia na ich marketingové vyhodnocovanie.

Marketingové vyhodnocovanie je súčasťou nášho oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.

ČLÁNOK II.

VYUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE A WEBOVÝCH TECHNOLÓGIÍ

Na našej webovej stránke využívame súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu informa

ného správania používateľa. Týmto spôsobom môžu byť komunikované nasledovné údaje:

1. Pojmy, zadané do prehliadača

2. Počet vyvolaní konkrétnych webových stránok

3. Využívanie jednotlivých funkcií webovej stránky

4. Analitické nástroje Google-Analytics

Takto získané údaje o používateľoch sa pomocou technických prostriedkov a opatrení pseudonymizujú. Priradenie osobných údajov k príslušnému používateľovi webovej stránky preto potom nie je možné. Tieto údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi príslušného používateľa.

5. Niektoré súbory cookie zostávajú trvalo na počítači používateľa a prevádzkovateľovi webovej stránky tak umožňujú, pri ďalšej návšteve používateľa identifikáciu jeho počítača (trvalé súbory cookie). Naši partneri nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje, získané cez našu webovú stránku prostredníctvom súborov cookie. Väčšina prehliadačov súbory cookie štandardne akceptuje. Používateľ má možnosť v rámci bezpečnostných nastavení dočasné a uložené súbory cookie, nezávisle na sebe, povoliť alebo zablokovať. Ak používateľ dezaktivuje funkciu súborov cookie, môže sa stať, že za určitých okolností nebude mať k dispozícii niektoré funkcie našej webovej stránky, niektoré webové stránky dokonca nebude možné riadne zobraziť. Na používanie funkcie nákupného košíka musí používateľ povoliť využívanie súborov cookie! Osobné údaje, uložené v súboroch cookie nebudú zlučované s osobnými údajmi používateľov (meno, adresa atď.). Prevádzkovateľ webovej stránky nebude bez výslovného súhlasu používateľa zlučovať osobné údaje, získané prostredníctvom súborov cookie, s osobnými údajmi používateľa (meno, adresa atď.).

ČLÁNOK III.

ZHROMAŽĎOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVANÍM SYSTÉMU GOOGLE-ANALYTICS a HOTJAR

1. Naša webová stránka používa Google-Analytics, softvérový nástroj spoločnosti Google inc. Služba Google-Analytics funguje pomocou súborov cookie. Ide pritom o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. V tejto súvislosti sa zhromažďujú napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, IP adrese používateľa, webovej stránke, ktorú používateľ navštívil bezprostredne pred súčasnou webovou stránkou (referenčný URL) a dátum a čas návštevy našej webovej stránky. Informácie, obsiahnuté v tomto textovom súbore o používaní našej webovej stránky, sa prenášajú na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde sa zároveň i ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie používa na vyhodnotenie využívania našej webovej stránky používateľom, na vytváranie správ o aktivitách webovej stránky, určených pre jej prevádzkovateľ a za účelom poskytovania ďalších služieb, spojených s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google poskytne tieto informácie a údaje tretím stranám v prípade, ak je tento postup ukotvený v právnych predpisoch alebo ak príslušná tretia strana tieto údaje pre spoločnosť Google spracúva na základe zmluvy. Takáto manipulácia s osobnými údajmi prebieha v anonymnej alebo pseudonymnej podobe. Pre bližšie informácie o tomto postupe kontaktujte priamo spoločnosť Google klinknite sem.

2. Naša webová stránka používa analitytický nástroj HOTJAR spoločnosti Hotjar Limited, ktorá je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaným podľa zákonov Malty s číslom spoločnosti C 65490, s jeho sídlo sa nachádza na úrovni 2, St. Julian Business centrum, 3, Elia Zammit Street, St Julian STJ 1000, Malta ( "Hotjar “). Služba Hotjar funguje pomocou súborov cookie. Ide pritom o textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počíta

i a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. V tejto súvislosti sa zhromažďujú napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, IP adrese používateľa, webovej stránke, ktorú používateľ navštívil bezprostredne pred súčasnou webovou stránkou (referenčný URL) a dátum a čas návštevy našej webovej stránky. Informácie, obsiahnuté v tomto textovom súbore o používaní našej webovej stránky, sa prenášajú na server spoločnosti kde sa zároveň aj ukladajú. Spoločnosť Hotjar Limited, získané informácie používa len pre potrebu tejto webovej stránky a danú analízu nikomu nedáva a ani nepredáva. Spoločnosť Hotjar Limited poskytne tieto informácie a údaje tretím stranám v prípade, ak je tento postup ukotvený v právnych predpisoch alebo ak príslušná tretia strana tieto údaje pre spoločnosť Hotjar Limited spracúva na základe zmluvy. Takáto manipulácia s osobnými údajmi prebieha v anonymnej alebo pseudonymnej podobe.

Pre bližšie informácie ohľadne Obchodných podmienok alebo spracovania osobných údajov spoločnosti

Hotjar Limited kliknite sem: https://www.hotjar.com/legal

ČLÁNOK IV.

REGISTRÁCIA, OPIS A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou na svadbainfo.sk vyhlasujete, že ste si tieto Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa dodržiavať ich. Registrácia používateľa slúži plneniu zmluvného vzťahu s používateľom alebo na realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje, potrebné na registráciu používateľa, slúžia na realizáciu objednávky a naších služieb na našom webovom portaly v našom internetovom obchode.

Zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate), dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním svadobného portálu svadbainfo.sk robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito VOP. Prístup k portálu a jeho používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa podľa platných právnych predpisov. Registráciou na Portály a jeho použitím vyhlasujete a ručíte za to, že ste oprávnený Portál používať. Ak používate Portál v mene nejakého subjektu, vyhlasujete a ručíte za to, že máte oprávnenie konať a zaväzovať tento subjekt a Váš súhlas s VOP bude považovaný za ich akceptovanie týmto subjektom. Ak nesúhlasíte s týmito VOP, nemôžete používať tento Portál a registrovať sa na ňom a v prípade, ak ste už registrovaný, ste povinný registráciu zrušiť.

Naša webová stránka ponúka používateľom možnosť registrácie, a to s udaním osobných údajov. Tieto údaje používateľ zaznamenáva do zašifrovaného formulára a následne sa zasielajú poskytovateľovi služby-hostingu, ktorý ich archivuje. V rámci registračného procesu sa ukladajú nasledujúce osobné údaje:

Pri bežných užívateľoch:

 1. Emailová adresa
 2. Heslo (ktoré je ale zakódované a nieje ho možné z našej strany prečítať)
 3. Oslovenie, meno a priezvisko
 4. Aktuálna pravdivá fotografia pre použitie ako Avatar - profilová fotografia. (povinné)
 5. Dátum svadby (nepovinné)
 6. Lokalizácia okresu (nepovinné)

Pri Dodávateľoch - Profesionáloch:

 1. Názov spoločnosti
 2. IČO, DIČ, IČ DPH
 3. Adresa spoločnosti, živnosti
 4. Telefón
 5. Aktualna pravdivá fotografia-LOGO pre použitie ako Avatar - profilová fotografia (nepovinné)

Okrem toho sa v momente registrácie ukladajú nasledujúce údaje:

- IP adresa

- Dátum a čas registrácie

V rámci registračného procesu je používateľ vyzvaný na vyjadrenie súhlasu všeobecných obchodných podmienok a na spracúvanie osobných údajov.

- Pri registrácií dodávaťeľa služby-profesionála, je registrácia a samotná prezenácia časovo neobmedzená a zadarmo v obmedzenej prezentácii daného profesionála na neobmedzené obdobie od prvého zaregistrovania sa na Portáli ako ŠTANDARD prezentácia.

- Profesionál užívateľ si môže aktivovať-zakúpiť PRÉMIUM prezentáciu zaplatením časového predplatného na 3, 6 alebo 12 mesiacov (90 dní, 180 dni alebo 365 dní od zaplatenia PRÉMIUM prezentácie) reklamno-prezentačný priestor v plnom rozsahu balíčku, podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľa portálu. Túto prezentáciu si môže aktivovať prefesionál po prvej registrácií na skušobnú dobu 3 mesiacov jednorázovo kedykoľväk od prvej registrácie. Niekoľko dní pred skončením skúšobnej doby

PRÉMIUM prezentácie automaticky zasielame e-mail, že daná služba končí o niekoľko dní a v prípade záujmu o predľženie PRÉMIUM prezentácie je potrebné si danú službu zakúpiť. Po troch mesiacoch sa automaticky jeho PRÉMIUM prezentácia zmení na ŠTANDARD, ktorý je zdarma.

- Našim používateľom ponúkame možnosť využívať naše služby po prihlásení prostredníctvom technológie SSO. V takom prípade nie je možné, aby sa používateľ dodatočne zaregistroval. Na prihlásenie bude používateľ postúpený na vopred zvolenú stránku poskytovateľa technológie SSO, kde sa obvyklým spôsobom pomocou prihlasovacích údajov prihlási. Takto budú profilové údaje, uložené u príslušného poskytovateľa, prepojené s našimi službami. Vďaka tomuto prepojeniu obdrží naša spoločnosť od príslušného poskytovateľa nasledujúce informácie: meno, priezvisko, emailovú adresu, identifikačný kód používateľa a jeho pohlavie. Zo súboru týchto osobných údajov používa naša spoločnosť výlučne meno, priezvisko, emailovú adresu, identifikačný kód používateľa a pohlavie. Tieto informácie sú pre identifikáciu zákazníka nevyhnutne potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu.

a.) Facebook-Connect Podrobné informácie, týkajúce sa služby Facebook-Connect a nastavení súkromia, získate prostredníctvom pokynov na používanie údajov a podmienky služby spoločnosti Facebook Inc.

b.) Google Sign in Podrobné informácie, týkajúce sa služby Google Sign in a nastavení súkromia, získate prostredníctvom pokynov na používanie údajov a podmienok používania spoločnosti Google Inc.

ČLÁNOK V.

PRODUKTY PRE UŽÍVATEĽOV A SLEDOVATEĽOV PORTÁLU A ICH CENY

Registráciou na svadbainfo.sk získava zaregistovaný užívateľ možnosť využívať tieto produkty.

Zozonam produktov a ich cena:

1.) ŠTANDARD - ZADARMO

trvalý zápis profesionála na našom portáli viditeľné:

- Vašu fotografiu -AVATAR

- 3 prezentačné fotografie vašej práce-ponuky alebo 2 fotografie a jedno video

(bez kontaktných informácii ako je web, email. Nepripúštame ani koláž fotografii)

- Telefonický kontakt na Vás

- O MNE, text do 250znakov vo vašom profile (nie kontaktné informácie ako e-mail, web, odkaz na videotvorbu atd.)

- Úprava svojho profilu

2.) PRÉMIUM - 90 dní 27,-EUR

- 180 dní 48,-EUR

- 365 dní 72,-EUR

- Vaša fotografia - AVATAR

- Prex info o Vás

- Telefonický kontakt

- Facebook odkaz

- Zdieľanie Vaších príspevkov, foto-video, Vaše ponuky z portálu svadbainfo.sk na FB stránke SVADBAINFO FACEBOOK

- O MNE, text do 1000znakov

- E-mail kontakt

- Odkaz na Vašu web stránku

- Albumy (12 albumov po 24 fotografii)

- Videa (možnosť embed svojích videí a svojích prác bez obmedzenia odkazov na ne)

- Produkty, vytváranie a zobrazovanie Vaších produktov do ponúk profesionálov

- Interná pošta, neobmedzená komunikácia s registrovanými užívateľmi portálu

- Kto videl môj profil, s možnosťou kontaktovať sledovateľov.

- Napísali o nás

- Koľko ľudi si ma pozrelo tzv. couner

- Hodnotenie hviezdičkami nevestami a ženíchmi

- Topovanie, jednoduchou sms možete topovať svoje produkty alebo svoj profil

- úprava svojho profilu

3.) TOPOVANIE - 30 dní 6,-EUR

len pre PRÉMIUM užívateľov.

- Pozičné umiestnenie vo vyhľadávaní Vašeho profilu a umiestňovanie TOP pozicie pod reklamný

SLIDER

4.) TOPOVANIE produktov-ponúk - 30 dní 6,-EUR

len pre PRÉMIUM užívateľov.

- Pozičné umiestnenie vo vyhľadávaní Vaších ponúk z Všeho profilu a umiestňovanie TOP pozicie pri vyhľadávaní ponúk

5.) SLIDER reklamny baner v Homepage - 30 dní 12,-EUR

pre registrovaných aj pre neregistrovaných užívateľov

- Reklamná fotografia alebo do 10s video v HD kvalite dodaná objednáveteľom. (pri prvom zverejnení

reklamného slidru je nutné skontrolovať naším grafikom kvalitu dodaného materiálu a jeho textového obsahu

 • Prelinkovanie po kliknutí na fotografiu na webstránku objednávateľa
 • Notifikácia pred koncom ukončenia zobrazovania reklamy objednávateľovi alebo profesionálovi na

registrovaný e-mail klienta s linkom k platbe na predĺženie obdobia zobrazovania SLIDER reklamy

SLIDER REKLAMA JE OBMEDZENÁ NA MAX. 10 OBJEDNÁVATEĽOV RESP. 10/10. Pozícia od

1-10 sa posúva podľa dátumu od objednania. Najnovší platený SLIDER sa zobrazuje ako prvý v rade.

6.) 1 BANER reklama v Homepage - okienka v pravo vedľa SLIDERU - 180 dní 18,-EUR

len pre registrovaných PRÉMIUM užívateľov

- Reklamná fotografia dodaná objednáveteľom. Najideálnejšie LOGO

Tento BANER fotografiu si môže upoadovať sám PRÉMIUM užívateľ a vyplniť prelinkovania k

webom. (pri prvom zverejnení reklamného slidru je nutné skontrolovať naším grafikom kvalitu

dodaného materiálu a jeho textového obsahu).

- Prelinkovanie po kliknutí na fotografiu na webstránku objednávateľa

- Notifikácia pred koncom ukončenia zobrazovania reklamy s linkom k platbe na predĺženie obdobia zobrazovania BANER reklamy

BANER REKLAMA NIEJE OBMEDZENÁ, pozície od BANER reklamy sa mení resp.posúva pri

REFRESH stánky alebo každých 7s v priehliadači tak aby sa počas prehliadania webu neopakovali tie isté reklamy. V prípade ak su v rade len dvaja alebo štyria tak sa menia len tý navzájom. Poradie je podľa dátumu od objednania. Najnovší platený Baner sa zobrazuje ako prvý v rade, potom 6. v rade atď.

7.) PR článok dodaný registrovaným Profesionálom - 0,-EUR -

časovo neobmedzené zobrazovanie na webe, admin-redaktor manualne vloží aj článok na FB ako príspevok, článok sa zobrazuje aj v profile daného užívateľa ak je zaregistrovaný ako NAPÍSALI O NÁS poradie článku sa posúva ak príde pred neho nový článok za neho Článok sa dá

kedykolvak TOPOVAŤ sumov 6EUR/30dní, pred koncom TOPOVANIA tak príde notifikácia o ukon čení TOPOVANIA článku s linkom k platbe na predĺženie obdobia TOPOVANIA článku a v prípade záujmu môžete odoslať úhradu na dalšie obdobie TOPOVANIA článku.

8.) PR článok redakcie - 150,-EUR

časovo neobmedzené zobrazovanie na webe

- Admin alebo redaktor manuálne vloží aj článok na FB ako príspevok, článok sa zobrazuje aj v profile daného užívateľa ,,NAPÍSALI O NÁS” ak je zaregistrovaný ako PROFESIONÁL s PRÉMIUM

produktom.

- poradie článku sa posúva ak príde pred neho nový článok.

- Článok je možné kedykolvak TOPOVAŤ sumov  6,-EUR/30dní, pred koncom TOPOVANIA tak príde notifikácia o ukončení TOPOVANIA článku s linkom k platbe na predĺženie obdobia TOPOVANIA článku a v prípade záujmu môžete odoslať úhradu na dalšie obdobie TOPOVANIA článku.

ČLÁNOK VI.

PRAVIDLÁ DISKUSNÉHO FÓRA A INTERNEJ POŠTY

A) Fórum je priestor, kde navzájom komunikujú registrovaní užívatelia. Je to priestor, kde možete žiadať o radu, pomoc alebo len tak si popísať o svadbách.

Dôležité je správať sa v danom virtuálnom priestore slušne, rešpektovať ostatných a riešiť len diskusie o svadbea čo je hlavné nediskutovať mimo tému.

 1. Je zakázané vyjadrovať sa na tomto portály vulgárne, hrubo, xenofóbne alebo rasisticky. V prípade takého to vyjadrovania može byť daná komunikácia posunútá na riešenie políciou SR.
 2. Fórum je skutočné verejné miesto a preto prosím zvážte, čo tam napíšete. Demokracia má svoje pravidlá.
 3. Je zakázané urážať, provokovať.
 4. Ak Vás niekto predsa len uráža a provokuje tak to okamžite oznamte aminovi portálu.
 5. Tému vo Fóre može zadefinovať bezný užívateľ. Odpovede k danej téme majú byť prínosné a nie mimo témy.
 6. Diskusné fórum má vytvorené základné diskusie o službách.
 7. Nezverejňujte osobné informácie o užívateľoch alebo o sebe.
 8. Nezverejňujte svoju osobnú internú poštu.
 9. Ohľadne dodávatelov služieb-profesionálov je dovolené zverejňovanie ako meno firmy a link na konkrétny produkt. Nieje povolené zverejnenie adresa, e-mail, telefón, www stránka.
 10. Ak je zadaná téma tak je ideálne nevytvárať rovnakú tému alebo príspevok viac-krát.
 11. Je absolútne zakázané vkladať žiadosti o účasť na súťažiach a o hlasovanie.
 12. V rozumnej miere môžete upozorňovať na svoj bazár alebo obchod. Nebojte sa neúspechu v predaji, ak ľudia dlho nereagujú, tak daný tovar zmažte a vyhoďte do koša, ponúknite ľudom niečo nové. Aj Edison 1000-krát vyskúšal ako sa žiarovka nedá zostrojiť a predsa to dokázal.
 13. Ak kopíruje užívateľ článok z iných web stránok, je povinný vložiť odkaz-zdroj odkiaľ ho kopíroval-stiahol.

B) interná pošta je priestor na osobnú komunikáciu slúži na sprostredkovanie kontaktu dvoch alebo viacerých používateľov webstránky a je to neverejné a súkromné komunikáčné miesto.

 1. Prosíme Vás nevyjadrujte sa vulgárne, druhých neurazážajte ani neprovokujte. V záujme dobrých vzťhov sa k ostatným správajte a komunikujte s rešpektom a úctou.
 2. Interneá pošta je záležitosťou odosielateľa a príjemcu. Nezverejňujte prosím svoje ani cudzie osobné informácie získané,
 3. i už z internej pošty alebo iného zdroja bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb, ani nezverejňujte Vašu vzájomnú internú komunikáciu bez súhlasu druhej-dotknutej strany-osoby.
 4. Prezentácia a ponúkanie služieb v našej internej pošte je povolené ale dajte si prosím pozor aby ste neotrávili svojho budúceho klienta
 5. atými ponukami, kedže daná nevesta alebo ženích Vás majú právo a môžu Vás za
 6. asté ponuky zablokovať na príjmanie Vaších správ v internej pošte Vy sa s nim nebudete môcť ďalej skontaktovať. Jednoducho nespamujte
 7. asto, buďte profesionál.

ČLÁNOK VII.

FOTOALBUMY - VIDEA

 1. Fotoalbumy a videa možu vytvárať, mazať a upravovať a prezerať len registrovaní užívatelia tohot svadobného portálu svadbainfo.sk
 2. Užívateľ je plne zodpovedný za zverejňovaný obsah fotografii v jeho fotoalbume.
 3. Užívaťeľ dáva súhlas a licenciu prevádzkovateľovi portálu na použitie užívateľových fotografii na prípadné dizajnové alebo iné grafické použitie súvisiace s alebo pre tento svadobný portál svadbainfo.sk Za toto použitie si užívateľ nebude žiadať finančú náhradu.
 4. Fotoalbumy a videa obsahujúce pornografiu, xenofóbiu, propagaciu fašizmu alebo terorizmu a rôzne iné fotografie a videa zasahujúce do ľudskej dôstojnosti budú administátorom zablokované a daný užívateľ bude oznámený na políciu SR a dôkazy postúpené na ďalšie konanie bezpečnostným a právnym orgánom činných v trestnom konaní atd. Jednoducho to dostane polícia na riešenie.

ČLÁNOK VIII.

OBCHODY-PONUKY PROFESIONÁLOV A PRAVIDLÁ MEDZI PREDÁVAJUCIM A KUPUJÚCIM

 1. Obchod-ponuka je určený len pre dodávateľov služieb-profesionálov a ich produktov na rozlíšenie od ponúk bežného užívateľa z Bazaru.
 2. Inzerovať sa môže len tovar alebo služba, ktorá je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha špecifickej legislatíve ako sú napríklad predaj zbraní, liekov atd..
 3. Obchod-ponuka profesionála na tomto svadobnom portály nieje určený na predaj erotických pomôcok. Takéto inzeráty su automaticky blokované.
 4. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov užívateľmi ani za kvalitu inzerovaného tovaru. Za všetky informácie a kvalitu produktu zodpovedá inzerujúci.
 5. Kupujúci súhlasí s podmienkami predaja a podminkami predávajúceho.
 6. Ak sa dohodol kupujúci a predávajúci tak potom, obidve strany sa zaväzujú tuto dohodu splniť.
 7. Keď dôjde k neočakanej situácii ako napríklad choroba, nečakaná udalosť v živote j každá zo strán povinná bezodkladne, čo najskôr informovať druhú stranu o meškaní alebo odmlčaní sa na určitú dobu. Riešenie takejto nečakanej situácie samozrejem spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.
 8. V prípade ak predaná vec bude doručená ako poškodená alebo inak vadná a nebola o tom v inzeráte zmienka, predavajúca strana je povinná a zaväzuje sa vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúceho.

ČLÁNOK IX.

BAZÁR A PRAVIDLÁ MEDZI PREDÁVAJUCIM A KUPUJÚCIM

 1. Bazár je určený predovšetkým len pre bežných užívateľov a na rozlíšenie od ponúk obchodov profesionálov.
 2. Inzerovať sa môže len tovar alebo služba, ktorá je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha špecifickej legislatíve ako sú napríklad predaj zbraní, liekov atd..
 3. Bazár na tomto svadobnom portály nieje určený na predaj erotických pomôcok. Takéto inzeráty su automaticky blokované.
 4. Bazár je určený len na predaj svojích produktov bežných užívateľov. Do bazáru sa nedá vložiť požiadavka “KÚPIM”.
 5. Bežný uživateľ môže pridať neobmedzený počet inzerátov, ktoré sa synchronizujú s naším FB účtom Svadobný Bazár
 6. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov užívateľmi ani za kvalitu inzerovaného tovaru. Za všetky informácie a kvalitu produktu zodpovedá inzerujúci.
 7. Kupujúci súhlasí s podmienkami predaja a podmienkami predávajúceho.
 8. Ak sa dohodol kupujúci a predávajúci tak potom, obidve strany sa zaväzujú tuto dohodu splniť.
 9. Keď dôjde k neočakanej situácii ako napríklad choroba, nečakaná udalosť v živote je každá zo strán povinná bezodkladne, čo najskôr informovať druhú stranu o meškaní alebo odmlčaní sa na určitú dobu. Riešenie takejto nečakanej situácie samozrejem spočíva na vzájomnej dohode oboch strán.
 10. V prípade ak predaná vec bude doručená ako poškodená alebo inak vadná a nebola o tom v inzeráte zmienka, predavajúca strana je povinná a zaväzuje sa vrátiť peniaze a niesť aj náklady na vrátenie tovaru od kupujúceho.

ČLÁNOK X.

ZBAVENIE SA ZODPOVEDNITI, OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA A INÝCH PRÁV A ODŠKODNENIE

 1. Tento portál rešpektuje duševné vlastníctvo a ďalšie práva Ostatných, žiadame preto aj Vás ako užívateľa tohoto svadobného portálu svadbainfo.sk aby aby ste robili to isté.
 2. V prípade ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné právo bolo porušené niekým alebo niektorým z Príspevkov, kontaktujte prosím bezodkladne administrátora.
 3. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov užívateľov a nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov (Fórum, Bazár, Obchod, Fotoalbumov) užívateľov na tomto portály svadbainfo.sk www stránke.
 4. Naším záujmom je mať súlad Príspevkov a Obsahu portálu svadbainfo.sk s platným právom, a preto aj Vy súhlasíte a zaväzujete sa, že:

a). nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,

b). nebudete odstraňovať informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach obsiahnuté na tejto www stránke,

c). nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.

d). Budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva Ostatných, a nebudete vo svojích príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva.

e). Naša spoločnosť, zamestnanci a ani konateľ nemajú možnosť kontrolovať súlad vecí, ktoré sú obsahom Vaších Príspevkov, s platným právom a s tohoto dôvodu nenesieme žiadnu zodpovednosť za predávané veci, v bazáre, obchodoch profesionálov (ako napr. vady, protiprávny pôvod a pod.), ktoré sú obsahom Príspevkov, ktoré predávate alebo ktoré nakupujete prostredníctvom sekcií tohoto svadobného portálu svadbainfo.sk www stránky, ktorá slúži hlavne na výmenu kontaktných údajov medzi Vami a Ostatnými užívateľmi.

f). Nezaručujeme legálnosť, pravdivosť, presnosť, aktuálnosť, kompletnosť a ani súlad Vaších príspevkov s pravidlami VOP a aktuálnym zákonom SR, preto nenesieme ani žiadnu zodpovednsť za všetky Vaše príspevky na tejto www stránke svadbainfo.sk rovnako aj všetky Vaše úkony s ňou súvisiace aj voči ostatným užívateľom.

g). Nezaručujeme úplnú pravdivosť, presnosť a aktuálnosť obsahu uvedeného Vami ako užívateľom na svadbainfo.sk , za jej Obsah nezodopovedáme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu,

či ujmu z Vašej alebo nikoho dôvery k tomuto Obsahu alebo príspevkom na www.stránke.

h). Používaním tejto www stránky svadbainfo.sk nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek újmu, ktorá by Vám alebo Ostatným mohla vzniknúť používaním tohoto portálu.

i). Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezproblémovú činnosť webaplikácii tohoto portálu svadbainfo.sk , zabezpečenie služieb, Vašeho hesla, zabezpečenie služieb, prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb an akúkoľvek dobu alebo aj navždy. Prerušenie služieb môžeme urobiť kedykoľvek, bez udania dôvodu a bez oznámenia užívateľom.

ČLÁNOK XI.

SOCIÁLNE MÉDIA

Google+

Naše stránky využívajú funkcie služby Google +1. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Zhromažďovanie a poskytovanie informácií: pomocou ikony Google +1 máte možnosť zverejňovania informácií v celosvetovom rozsahu. Prostredníctvom ikony Google +1 obdrží každý používateľ tejto služby od spoločnosti Google a od našich partnerov personalizované obsahy .

Google ukladá jednak informáciu, ktorú používateľ uložil prostredníctvom obsahu +1, ako aj informácie o stránke, ktorú si používateľ pri kliknutí na ikonu +1 prezeral. Obsah +1 konkrétneho používateľa môže byť zobrazený ako odkaz spoločne s profilovým menom a fotografiou používateľa v rámci iných služieb spoločnosti Google, napríklad v rámci výsledkov vyhľadávania alebo v používateľovom profile Google, alebo na iných miestach na webových stránkach a marketingových príspevkoch.

Google zaznamenáva u každého používateľa informácie o aktivitách v rámci služby +1, cieľom je zlepšenie služieb Google pre jednotlivých používateľov. Na to, aby bol používateľ schopný používať ikonu Google +1, musí mať založené celosvetovo viditeľný, verejný profil Google, ktorý musí obsahovať minimálne ľubovoľne voliteľné meno profilu. Toto meno profilu potom používateľ využíva pri všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže byť toto meno nahradené iným, ktoré používateľ využil pri zdieľaní obsahov prostredníctvom svojho konta Google. Identita profilu Google každého používateľa môže byť zobrazená iným používateľom, ktorí majú k dispozícii jeho emailovú adresu alebo iné osobné informácie, používané na jeho identifikáciu.

Využívanie zhromažďovaných informácií: Okrem vyššie uvedených a opísaných spôsobov a účelov využívania poskytnutých informácií, sa používateľom poskytnuté údaje využívajú podľa platných pravidiel ochrany osobných údajov. Spoločnosť Google bude pravdepodobne zverejňovať súhrnné štatistické vyhodnotenie aktivít jednotlivých používateľov, prípadne bude tieto poskytovať iným používateľom a partnerským spoločnostiam, napríklad vydavateľom, zadávateľom inzerátov alebo prepojených webovým stránkam.

Facebook

Na našich stránkach používame zásuvné moduly (pluginy) sociálnej siete Facebook, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásuvné moduly Facebooku používateľ rozpozná podľa loga Facebooku alebo podľa „tlačidla Like“ („Páči sa mi to“) na našej stránke. Prehľad pluginov Facebook nájdete na odkaze: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri návšteve našej stránky sa prostredníctvom pluginu vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom používateľa a serverom Facebooku. Facebook tak získa informácie o tom, že používateľ so svojou IP adresou navštívil našu webovú stránku. Ak používateľ klikne na tlačidlo Facebooku „Páči sa mi to“ a je zároveň prihlásený vo svojom Facebookovom účte, môže obsah našich stránok priamo prepojiť so svojím Facebookovým účtom. Sociálna sieť Facebook je tak schopná priradiť návštevu našich webových stránok k používateľskému účtu. Používateľov upozorňujeme, že ako poskytovateľ a prevádzkovateľ webových stránok nemáme k dispozícii žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní priamo spoločnosťou Facebook. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook pod odkazom de-de.facebook.com/policy.php.

V prípade, že si používateľ neželá, aby sociálna sieť Facebook priradila jeho návštevu na našich webových stránkach jeho Facebookovému používateľskému účtu, musí sa z neho odhlásiť.

Instagram

Na našich stránkach sú integrované funkcie služby Instagram. Tieto služby ponúka a prevádzkuje spolo

nosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak je používateľ prihlásený na svojom Instagramovom účte, môže prostredníctvom kliknutia na tlačidlo Instagram prepojiť obsahy našich stránok priamo so svojím Instagramovým profilom. Aplikácia Instagram je tak schopná priradiť návštevu našich webových stránok k používateľskému účtu. Používateľov upozorňujeme, že ako poskytovateľ a prevádzkovateľ webových stránok nemáme k dispozícii žiadne informácie o obsahu prenášaných údajov, ani o ich využívaní priamo sociálnou sieťou Instagram.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Instagram pod odkazom: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

Subjekt, zodpovedajúci za prevádzku tejto internetovej stránky, do nej včlenil aj prvky aplikácie YouTube. YouTube je internetový portál, ktorý poskytuje vydavateľom a tvorcom bezplatné zverejňovanie a zdieľanie videonahrávok a iným používateľom takisto bezplatné prehrávanie, hodnotenie a komentovanie zverejnených videí. YouTube povoľuje zverejňovanie všetkých druhov videonahrávok, takže k dispozícii sú aj celé filmy alebo televízne relácie, ale aj hudobné videoklipy, trailery alebo videonahrávky, natočené priamo používateľmi platformy.

Prevádzkovateľom tejto internetovej databázy je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérinou spoločnosťou firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Internetový prehliadač systému dotyčného používateľa pri každom prehliadaní jednotlivých stránok našej internetovej stránky, prevádzkovanej zodpovedajúcim subjektom, v rámci ktorej boli integrované prvky platformy YouTube (videonahrávky YouTube), automaticky samotnou prítomnosťou prvkov YouTube spustí prehrávanie príslušných prvkov YouTube a ich sťahovanie z platformy YouTube. Ďalšie informácie o platforme YouTube sú k dispozícii pod odkazom https://www.youtube.com/yt/about/de/. Spoločnosti YouTube a Google obdržia prostredníctvom tohto technického postupu informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok si ten-ktorý používateľ prehliadol.

Ak je dotyčný používateľ zároveň prihlásený na svojom účet YouTube, je YouTube pri otvorení ktorejkoľvek podstránky, obsahujúcej videonahrávku, schopný rozpoznať, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok dotyčný používateľ navštívil. Spoločnosti YouTube a Google tieto informácie zhromažďujú a priraďujú k príslušnému účtu YouTube dotyčného používateľa.

Spoločnosti YouTube a Google tak prostredníctvom týchto prvkov YouTube obdržia informáciu o tom, že doty

ný používateľ navštívil našu internetovú stránku zakaždým, keď bol dotyčný používateľ v čase otvorenia našej internetovej stránky prihlásený aj v databáze YouTube; to sa deje mimochodom celkom nezávisle na tom, či dotyčná osoba klikne na nejakú videonahrávku na platforme YouTube alebo nie. Ak si dotyčný používateľ neželá, aby boli tieto informácie sprostredkované spoločnostiam YouTube a Google, môže tomu zabrániť tým, že sa pred otvorením našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na platforme YouTube.

Pravidlá ochrany osobných údajov, zverejnené pod odkazom https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú detailné informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťami YouTube und Google.

Vimeo

Subjekt, zodpovedajúci za prevádzku tejto internetovej stránky, do nej včlenil aj prvky aplikácie Vimeo.

Vimeo je internetový portál, ktorý poskytuje vydavateľom a tvorcom bezplatné zverejňovanie a zdieľanie videonahrávok a iným používateľom takisto bezplatné prehrávanie, hodnotenie a komentovanie zverejnených videí. Vimeo povoľuje zverejňovanie všetkých druhov videonahrávok, takže k dispozícii sú aj celé filmy alebo televízne relácie, ale aj hudobné videoklipy, trailery alebo videonahrávky, natočené priamo používateľmi platformy.

Prevádzkovateľom tejto internetovej databázy je spoločnosť Vimeo, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011 USA. Internetový prehliadač systému dotyčného používateľa pri každom prehliadaní jednotlivých stránok našej internetovej stránky, prevádzkovanej zodpovedajúcim subjektom, v rámci ktorej boli integrované prvky platformy Vimeo (videonahrávky Vimeo), automaticky samotnou prítomnosťou prvkov Vimeo spustí prehrávanie príslušných prvkov Vimeo a ich sťahovanie z platformy Vimeo. Ďalšie informácie o platforme Vimeo sú k dispozícii pod odkazom https://vimeo.com/terms Spoločnosť Vimeo obdrží prostredníctvom tohto technického postupu informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našich webových stránok si ten-ktorý používateľ prehliadol. Spoločnosť Vimeo tak prostredníctvom týchto prvkov Vimeo obdrží informáciu o tom, že dotyčný používateľ navštívil našu internetovú stránku zakaždým, keď bol dotyčný používateľ v čase otvorenia našej internetovej stránky prihlásený aj v databáze Vimeo; to sa deje mimochodom celkom nezávisle na tom, či dotyčná osoba klikne na nejakú videonahrávku na platforme Vimeo alebo nie. Ak si dotyčný používateľ neželá, aby boli tieto informácie sprostredkované spoločnosti Vimeo, môže tomu zabrániť tým, že sa pred otvorením našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na platforme Vimeo.

Pravidlá ochrany osobných údajov, zverejnené pod odkazom https://vimeo.com/privacy , poskytujú detailné informácie o zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov spoločnosťou Vimeo.

ČLÁNOK XII.

PLATOBNÉ SYSTEMY A REALIZÁCIA PLATBY PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY

Pay Solutions a.s. a PlatbaMobilom.sk - ELET, s.r.o.

časť 1.

Pay Solutions a.s.

V prípade spôsobu platby prostredníctvom služby Pay Solutions a.s. , inkasného príkazu prostredníctvom služby Pay Solutions a.s. alebo - ak je tento spôsob taktiež k dispozícii - „nákup na faktúru“ prostredníctvom služby Pay Solutions a.s., poskytne naša spoločnosť platobné údaje zákazníka/kupujúceho v rámci realizácie platby spoločnosti Pay Solutions, a.s., so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava, IČO: 47 866 233, spoločnosti zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 6004/B. Spoločnosť Pay Solutions je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, registračné číslo povolenia ODB-6111/2015-7 zo dňa 29. apríla 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. mája 2016, oprávnená poskytovať platobné služby podľa ustanovenia § 2, ods. 1, písm. c), bod 1. Zákona.(ďalej aj len “Pay Solutions”)

Pay Solutions si v prípade platby kreditnou kartou prostredníctvom služby Pay Solutions , inkasného príkazu prostredníctvom služby Pay Solutions alebo - ak je tento spôsob taktiež k dispozícii - „nákupu na faktúru“ prostredníctvom služby Pay Solutions a.s.vyhradzuje právo na zaobstaranie informácií o platobnej morálke príslušného zákazníka. Spoločnosť Pay Solutions a.s. využíva pri rozhodovaní o poskytnutí konkrétneho spôsobu platby výsledok previerky platobnej morálky v súvislosti so štatistickou pravdepodobnosťou platobnej neschopnosti. Súčasťou informácií o platobnej schopnosti môžu byť aj informácie o miere pravdepodobnosti (skórové hodnoty). Ak sú skórové hodnoty súčasťou informácií o bonite, zakladajú sa na vedecky uznávanej matematicko-štatistickej metodike. Súčasťou skórových hodnôt, potrebných pri ich výpočte, sú okrem iného aj údaje o adrese subjektu. Ďalšie informácie, týkajúce sa osobných údajov, v súvislosti s vyššie uvedenými dodávateľmi hospodárskych informácií nájdete priamo na webovej stránke Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Pay Solutions https://www.besteron.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

časť 2.

PlatbaMobilom.sk - ELET, s.r.o.

V prípade spôsobu platby prostredníctvom služby PlatbaMobilom.sk, ktorej prevádzkovateľom služby je spoločnosť ELET, s.r.o. so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, IČ DPH: SK2020305562, zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.: 8936/B, musí byť zákazník-objednávateľ registrovaný u slovenských operátorov mobilných služieb (ďalej len ,,Sprostredkovateľ”) . Zákazník bude prevykonanie úhrady presmerovaný na systém sprostredkovateľa, ktorý predmetnú úhradu Cien vykoná.

1. Cenu/Ceny za tovary a služby Dodávateľa uhradí Zákazník prostredníctvom Operátora, ktorý si Ceny vyúčtuje vo faktúre, ktorou vyúčtováva svoje elektronické komunikačné služby, a to ako platbu za osobitnú službu za nemobilný obsah. Vzhľadom na to, že Operátor nie je dodávateľom tovaru a/alebo služby pre Zákazníka, Operátor nebude vystavovať daňový doklad/faktúru za tieto služby a/alebo tovary v zmysle právnych predpisov. Operátor v mesačných intervaloch prevedie sumu zodpovedajúcu súčtu Cien za ten-ktorý mesiac.

 1. Operátor a PlatbaMobilom.sk sú pri poskytovaný Služby do Dodávateľa len prostredníkom finančnej transakcie a finančných prostriedkov, ktoré zodpovedajú uhradeným Cenám. Operátor a Sprostredkovateľ v žiadnom momente nenadobúdajú vlastníctvo k predmetným finančným prostriedkom a Sprostredkovateľ ich preberá od Operátora v mene a odosiela na účet Dodávateľa služby.

3. Daňový doklad/faktúru za služby/tovary Dodávateľa objednané prostredníctvom Web stránky, ktoré tvoria tú-ktorú Objednávku, vystaví Zákaznikovi Dodávateľ, pričom Dodávateľ umožní, aby si ho Zákazník mohol vytlačiť cez Platobný portál - webovú stránku dodávateľa vo svojom užívateľskom účte zákazníka na webstránke svadbainfo.sk. Ak si Zákazník služby/tovary objednal inak ako prostredníctvom Web stránky, Dodávateľ je povinný Zákaznikovi oznámiť, kde a akým spôsobom môže Zákazník daňový doklad/faktúru získať. Dodávateľ je povinný za týmto účelom daňový doklad/faktúru vyhotoviť a umiestniť ho/ju na svojich zariadeniach tak, aby bolo technicky možné zo strany Zákazníka-objednávateľa sa k danému daňovému dokladu dostať, ktorý si následne môže elektornicky v PDF dokumente stiahnúť-vytlačiť a používať pre svoje ďalšie účely Dodávateľ má povinnosť podľa prvej vety toto splniť. V prípade, že Doávateľ si túto povinnosť nesplní, Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za to, že daňový doklad/faktúru nie je možné cez Platobný portál elektronicky stiahnúť alebo vytlačiť. Všetky ostatné finančné a daňové vzťahy súvisiace s dodávaním služby a/alebo tovarov Zákazníkom bude voči Zákazníkom riešiť Dodávateľ.

4. V komunikácii sa používa so týmto Zákazníkom skrátená informácia o možnej úhrade cez Službu PlatbaMobilom.sk minimálne s týmto obsahom: “Službu/tovar/kód/kupón získate zaslaním SMS s textom [KLUCOVE SLOVO] na číslo 8866 (platba je prístupná v sieťach [SIEŤ OPERÁTORA]). Cena jednej SMS je [CENA] € vrátane DPH.”, pričom miesto slovného spojenia “KLUCOVE SLOVO” a slova “CENA” bude uvedené kľúčové slovo a skutočná cena SMS

5. Operátor má právo vymáhať pohľadávky za služby nemobilného obsahu, s čím Dodávateľ aj Zákazník-objednávateľ výslovne súhlasí, pričom v mesiaci, v ktorom pohľadávky vymôže, presunie aj Ceny takto dodatočne uhradené Sprostredkovateľovi a Sprostredkovateľ ich následne presunie Dodávateľovi.

6. Plnú právnu zodpovednosť za poskytovanie služieb a dodanie tovarov nesie Dodávateľ, pričom Sprostredkovateľ len zabezpečuje technický systém potrebný pre realizáciu Služby PlatbaMobilom.sk. Dodávateľ nesie zodpovednosť aj zaochranu osobných údajov Zákazníkov podľa príslušných platných predpisov Slovenskej republiky. Sprostredkovateľ vedie o Zákazníkoch len údaje o tom-ktorom mobilnom telefónnom čísle, cez ktoré Zákazník vykonal tú-ktorú Objednávku.

7. Dodávateľ je povinný riadne zabezpečovať a včasne dodať služby alebo tovar Zákazníkovi, zabezpečovať komunikáciu so svojimi Zákazníkmi, riešiť reklamácie Zákazníkov. V prípade, že neriadne dodanie služby a/alebo tovaru nastalo z dôvodu vadne poskytnutej Služby PlatbaMobilom.sk, je Zákazník povinný túto skutočnosť Dodávateľovi oznámiť na e-mailovej adrese uvedenej na začiatku týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo oznámenej Zákazníkom najneskôr do 3 dní od vtedy, čo danú skutočnosť zistí alebo mohol zistiť, avšak najneskôr do 30 dní od momentu, keď Služba PlatbaMobilom.sk nebola riadne poskytnutá, inak jeho práva súvisiace s nesprávne poskytnutou Službou PlatbaMobilom.sk zanikajú.

8. Dodávateľ plne zodpovedá za to, že poskytovanie služieb a/alebo tovarov, ktoré je v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákonom č.147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami Zmluvy a VOP a zodpovedá za porušenie práv tretích osôb, ktoré poruší poskytovaním služieb a/alebo tovarov alebo prevádzkovaním Web stránky. Dodávateľ je zároveň povinný si riadne plniť všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce mu z platných právnych predpisov Slovenskej republiky voči Zákazníkovi ako spotrebiteľovi, pričom za ich plnenie/neplnenie aj v celom rozsahu zodpovedá. Objednávateľ je povinný si počínať tak, aby jeho konaním, resp. nečinnosťou nebolo ohrozené alebo poškodené dobré meno toho-ktorého Operátora a/alebo Sprostredkovateľa.

9. Dodávateľ je oprávnený zasielať SMS Zákazníkom, využívajúc technickú platformu Sprostredkovateľa, iba po predchádzajucom súhlase Sprostredkovateľa a dotknutého Operátora. Takýto súhlas Sporstredkovateľa je potrebný pred každým hromadným alebo individuálnym zasielaním marketingových SMS zo strany Dodávateľa.

10. Sprostrekovateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzkovanie Služby PlatbaMobilom.sk s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti a udržiavať počas doby prevádzkovania jej plnú prevádzkovú funkčnosť s výnimkou nevyhnutných technických zásahov a pravidelnej technickej údržby a výluky spôsobenej technickými problémami nepresahujúcimi 6 hodín v tom-ktorom prípade. O pravidelnej technickej údržbe je Sprostredkovateľ povinný informovať Dodávateľa služby/tovaru minimálne 24 hodín pred plánovanou technickou odstávkou. V prípade vzniku vád (porúch funkcie schopnosti) Služby PlatbaMobilom.sk sa Sprostredkovateľ zaväzuje odstrániť vady na vlastné náklady, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od času preukázateľného oznámenia tejto skutočnosti Dodávateľovi.

ČLÁNOK XIII.

KONTAKTNÝ FORMULÁR A MAILOVÝ KONTAKT

OPIS A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môže používateľ využiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, budú jeho osobné údaje, ktoré nám poskytol v rámci formuláru na zadávanie údajov na displeji, zhromažďované a archivované. Ide o nasledujúce údaje:

 1. Meno a priezvisko
 2. Telefón

V momente odoslania správy sa okrem toho ukladajú nasledujúce osobné údaje:

 1. IP adresa
 2. Dátum a čas registrácie

Používateľ je pri prihlasovaní vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov a odkázaný na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Okrem toho je možné kontaktovať nás aj prostredníctvom poskytnutej emailovej adresy. V tomto prípade budú osobné údaje používateľa, ktoré nám poskytol prostredníctvom emailovej komunikácie, uložené.

Osobné údaje budú použité výlučne na spracúvanie konverzácie s používateľom.

Pri spracúvaní požiadaviek našich zákazníkov využívame helpdeskový system.

Potrebné údaje, ako meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo a emailová adresa sa sústreďujú na našej webovej stránke a slúžia nato, aby sme boli schopní pokryť a zodpovedať informačné požiadavky používateľov.

ČLÁNOK XIV.

INFORMAČNÝ LETÁK

OPIS A ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na našej internetovej stránke ponúkame možnosť prihlásenia na odber bezplatného informa

ného letáku (Newsletter). Počas registácie sa dané osobné a kontaktné údaje automaticky ukladajú na náš server a synchronizujú s dolu uvedenou službou, pri prihlásení na odber informačného letáku nám budú komunikované údaje z prihlasovacieho formulára.

Zaznamenávajú sa nasledujúce údaje:

 1. IP adresa domovského počítača
 2. Dátum a čas registrácie
 3. E-mail
 4. Názov spoločnosti a udáje spoločnosti
 5. Meno a Priezvisko
 6. Telefonický kontakt
 7. Web prehliadač

Záujemca o odber informačného letáku je pri prihlasovaní vyzvaný na vyjadrenie súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov a odkázaný na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Tieto údaje sa používajú výlučne na účely zasielania informačného letáku. Naša spoločnosť pri zasielaní nášho informačného letáku (Newsletter) využíva marketingový a emailingový nástroj SENDINBLUE.COM

Údaje, získané pri registrácii, sa sprostredkúvajú spoločnosti the Paris Trade and Companies Register under number 498 019 298 registrovanú na 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, France prevádzkujúcu tento nastroj SENDINBLUE.COM, ktorá ich ukladá a archivuje. Údaje, ktoré používateľ poskytne v rámci registračného procesu, nie sú poskytované tretím osobám. Používateľ obdrží po registrácii od SENDINBLUE.COM mailovú správu, potvrdzujúcu jeho prihlásenie alebo pridanie do mailingoveho zoznamu. Emailingový nástroj SENDINBLUE.COM ďalej poskytuje možnosť rôznych analytických metód, vyhodnocujúcich spôsob otvorenia a využitia informačného letáku, napr. koľkým používateľom bola konkrétna mailová správa zaslaná, či boli mailové správy odmietnuté a či sa používatelia po obdržaní informačného letáku zo zoznamu adresátov odhlásili. Tieto analýzy sa však generujú v kontexte jednotlivých skupín používateľov a naša spoločnosť ich nevyužíva na individuálne vyhodnocovanie. Emailingový nástroj SENDINBLUE.COM okrem toho používa analytický nástroj Google Analytics spoločnosti Google, Inc., ktorý za určitých okolností integruje do informačného letáku. Ďalšie podrobnosti o Google Analytics sú obsiahnuté v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti „Zhromažďovanie osobných údajov používaním systému Google-Analytics“.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou SENDINBLUE.COM nájdete pod odkazom: https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy

Používateľ je oprávnený odber informačného letáku kedykoľvek zrušiť. Na to slúži špeciálne tlačidlo, integrované na webovej stránke resp. zaslaneho Newsletteru priamo pod informačným letákom.

ČLÁNOK XV.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Osobné údaje používateľa sa v prípade potreby poskytujú tretím stranám, ktoré boli poverené dopravou objednaného tovaru. Platobné údaje používateľa poskytujeme kreditnému inštitútu, ktorý bol nami poverený realizáciou platobnej transakcie, prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktoré si používateľ vybral ako spôsob platby v priebehu objednávkového procesu.

ČLÁNOK XVI.

PRAVIDLÁ A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

 1. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA: Právnym základom spracovania osobných údajov je udelený súhlas používateľa pri registrácii podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR. Ak registrácia používateľa slúži na plnenie zmluvného vzťahu medzi príslušným používateľom a našou spoločnosťou alebo ak registrácia prebehla za účelom realizácie predzmluvných krokov, považujeme za dodatoný právny základ spracovania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR.
 2. Ak si za účelom spracúvania osobných údajov zákazníka vyžiadame jeho výslovný súhlas, je právnym základom tohto i ďalšieho postupu článok 6 odsek 1, písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov (GDPR).
 1. V prípade spracúvania osobných údajov, nevyhnutných na uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR. To sa vzťahuje aj na postupy pri spracúvaní údajov, nevyhnutných na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na naplnenie určitého právneho záväzku, zahŕňajúceho aj podnikanie našej spoločnosti, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno c) nariadenia GDPR.
 2. Pre prípad, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby alebo tretej fyzickej osoby je nevyhnutné z určitého životne dôležitého dôvodu, je právnym základom článok 6, odsek 1, písmeno d) nariadenia GDPR.
 3. Ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nevyhnutné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej osoby a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevýšia vyššie uvedené záujmy našej spoločnosti, je právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.
 4. VYMAZANIE ÚDAJOV A DOBA UCHOVÁVANIA: Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, akonáhle zanikne dôvod a účel ich uloženia. Uloženie osobných údajov aj po uplynutí a zániku dôvodu a účelu ich uloženia je možné, ak to predpisujú európske alebo národné právne predpisy vo forme európskych právnych nariadení, zákonov alebo iných predpisov, vzťahujúcich sa na osobu, zodpovednú za ochranu osobných údajov. Zablokovanie alebo vymazanie osobných údajov sa uskutoční aj po uplynutí lehoty, ktorú predpisujú vyššie uvedené právne predpisy. Výnimkou sú prípady, keď naďalej trvá nevyhnutnosť uloženia osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy alebo naplnenia zmluvného vzťahu.
 5. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Právnym základom prechodného ukladania osobných údajov a súborov log je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.
 6. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov po prihlásení používateľa na odber informačného letáku je v prípade existujúceho súhlasu používateľa je článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.
 7. Zisťovanie emailovej adresy používateľa slúži na doručenie informačného letáku. Zisťovanie a zhromažďovanie ostatných osobných údajov v rámci prihlásenia na jeho odber slúžia zamedzeniu zneužitia poskytovaných služieb alebo použitej emailovej adresy.
 8. BLESKOVÉ COOKIE: Prenos takzvaných flash-cookie nie je možné zrušiť alebo obmedziť prostredníctvom nastavení prehliadača, je však možné zmeniť nastavenia priamo v aplikácii Flash Player.Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. Emailová adresa používateľa bude archivovaná dovtedy, kým trvá odber informačného letáku.
 1. ANALITICKÉ WEBOVÉ NÁSTROJE: Použitie analyzačných súborov cookie slúži na zlepšovanie kvality a obsahov našej webovej stránky. Práve využitím analyzačných súborov cookie získavame informácie o využívaní našej webovej stránky a sme tak schopní neustále zlepšovať našu ponuku. Analýza takto získaných informácií je súčasťou nášho oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov v zmysle článku 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR.
 2. COOKIE SÚBORY: Súbory cookie sa ukladajú na počítači používateľa a jeho prostredníctvom sa potom prenášajú na našu webovú stránku. Používateľ má preto možnosť, použitie súborov cookie mať dokonale pod kontrolou. Akákoľvek zmena nastavení internetového prehliadača zo strany používateľa znamená dezaktiváciu alebo obmedzenie prenosu súborov cookie. V minulosti uložené súbory cookie môžu byť kedykoľvek vymazané. Výmaz je možný aj automaticky. V prípade, že súbory cookie v súvislosti s našou webovou stránku budú deaktivované, nebude používateľ schopný využívať všetky funkcie našej webovej stránky v celkovom rozsahu.
 3. EMAILOVÝ KONTAKT: Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade existencie súhlasu používateľa článok 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR.Právnym základom spracúvania osobných údajov, získaných prostredníctvom a v priebehu emailovej komunikácie je článok 6, odsek 1, písmeno f) nariadenia GDPR. Ak je účelom a cieľom emailovej komunikácie uzavretie zmluvného vzťahu, je dodatočným právnym základom spracúvania osobných údajov článok 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR.6.1.1.
 4. Spracúvanie osobných údajov z formulára na zadávanie údajov na displeji slúži výlučne na účely nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu prostredníctvom elektronickej pošty sa týmto odôvodňuje aj nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov.Iné osobné údaje, získané a spracúvané pri odosielaní elektronickej pošty, slúžia zamedzeniu zneužitia kontaktného formulára a zaručeniu bezpečnosti našich technikcých informačných systémov. Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania. V prípade osobných údajov z formulára pre zadávanie údajov na displeji a údajov, ktoré boli odoslané prostredníctvom mailovej správy, tento stav nastane po ukončení konverzácie s používateľom. Konverzácia s používateľom sa považuje za ukončenú v momente, keď je z okolností konverzácie jasné, že dotknutý stav vecí bol uzavretý a dovedený do konca. Dodatočne zhromaždené osobné údaje, získané pri odoslaní správy budú vymazané najneskôr v lehote do siedmich dní.
 5. Osobné údaje budú vymazané, akonáhle zanikne príčina a účel ich získavania.V prípade registrácie používateľa kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizácie opatrení pred uzatvorením zmluvy je tento stav naplnený, ak osobné údaje používateľa už na plnenie zmluvného vzťahu nie sú potrebné. Nevyhnutnosť archivovania osobných údajov používateľa môže pretrvávať aj po ukončení plnenia zmluvného vzťahu, ak to vyžadujú zmluvné alebo zákonné záväzky.
 6. INFORMOVANIE TRETÍCH STRÁN: Ak zodpovedajúci subjekt zverejnil osobné údaje používateľa a podľa článku 17, odsek 1 nariadenia GDPR je povinný tieto údaje vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informoval zodpovedajúce subjekty, ktoré vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba (používateľ) ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
 7. PRÁVO NA VYMAZANIE - POVINNOSŤ VYMAZANIA: Používateľ môže od zodpovedajúceho subjektu požadovať, aby osobné údaje, týkajúce sa jeho osoby, boli bez zbytočného odkladu vymazané a zodpovedajúci subjekt je povinný dotknuté osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 1. Osobné údaje, týkajúce sa používateľa, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 2. Používateľ odvolá svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie uskutočňuje, podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) alebo podľa článku 9, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR a zároveň neexistuje iný právny základ ich spracúvania.
 3. Používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21, odsek 1, písmeno a) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo používateľ podal námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, podľa článku 21, odsek 2 nariadenia GDPR.
 4. Osobné údaje používateľa boli spracúvané nezákonne.
 5. Osobné údaje používateľa musia byť vymazané z dôvodu, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva príslušného členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha.
 6. Osobné údaje používateľa boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8, odsek 1 nariadenia GDPR.

10. VÝNIMKY: Právo na vymazanie neplatí v prípade, že spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom:

 1. uplatnenia práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práca jej členského štátu, ktorému podlieha zodpovedajúci subjekt, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu;
 2. Z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9, odsek 2, písmeno h) a i), ako aj podľa článku 9, odsek 3 nariadenia GDPR; na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené pod písmenom (3) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

11. PRÁVO NA INFORMOVANIE: Ak používateľ požiadal zodpovedajúci subjekt o opravu, vymazanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, alebo obmedzenie rozsahu ich spracúvania, je zodpovedajúci subjekt povinný každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Používateľ má právo na to, aby ho zodpovedajúci subjekt o týchto príjemcoch.

12. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV: Používateľ má právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a ktoré poskytol zodpovedajúcemu subjektu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Používateľ má okrem toho právo na prenos týchto údajov ďalšiemu zodpovedajúcemu subjektu bez toho, aby mu zodpovedajúci subjekt, ktorému tieto osobné údaje bili poskytnuté ako prvému, akýmkoľvek spôsobom bránil, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6, odsek 1, písmeno a) nariadenia GDPR alebo podľa článku 9, odsek 2, písmeno a) nariadenia GDPR alebo na vzájomnej zmluve medzi zodpovedajúcim subjektom a používateľom podľa článku 6, odsek 1, písmeno b) nariadenia GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Používateľ má pri uplatňovaní tohto práva navyše právo na prenos osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, priamo od jedného zodpovedajúceho subjektu druhému zodpovedajúcemu subjektu, pokiaľ je to technicky realizovateľné. Slobody a práva iných osôb nesmú byť uplatňovaním tohto práva akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo nepriaznivo ovplyvnené. Právo na prenosnosť osobných údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá bola zverená zodpovedajúcemu subjektu.

13. PRÁVO NAMIETAŤ: Používateľ má právo proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, spracúvaných na základe článku 6, odsek 1, písmeno e) alebo f) nariadenia GDPR, kedykoľvek podať námietku z dôvodov, týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie; to platí aj v prípade podania námietky proti profilovaniu, založenému na vyššie uvedených ustanoveniach. Zodpovedajúci subjekt nesmie ďalej spracúvať osobné údaje používateľa, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje používateľa spracúvajú na účely priameho marketingu, má používateľ právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, na účely takéhoto marketingu; toto sa vzťahuje aj na profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak používateľ namieta proti spracúvaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu, nesmú byť jeho osobné údaje na takéto účely spracúvané. Používateľ má v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti možnosť- a to bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES - uplatňovať svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií.

14. AUTOMATICKÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA: Používateľ má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, týkajúce sa jeho osoby alebo ho podobne významne ovplyvňujú. Vyššie uvedené neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi používateľom a zodpovedajúcim subjektom, povolené právom Únie alebo právom jej členského štátu, ktorému zodpovedajúci subjekt podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia, zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, alebo založené na výslovnom súhlase používateľa.

Takéto rozhodnutia sa však nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov, uvedených v článku 9, odsek 1 nariadenia GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje ustanovenie článku 9, odsek 2, písmeno a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa.

V prípadoch uvedených v bodoch 1. a 3. je zodpovedajúci subjekt povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov používateľa, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany zodpovedajúceho subjektu, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť príslušné rozhodnutie.

15. MOŽNOSTI PODÁVANIA NÁMIETOK A LIKVIDÁCIE:Používateľ je oprávnený, svoju registráciu kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Takisto je oprávnený, archivované osobné údaje kedykoľvek zmeniť. Odvolanie alebo zrušenie súhlasu zasielajte podpísané a oscanovné emailom alebo poštou priamo na adresu: CINEMAKER s.r.o.Grosslingova 63, 81109 Bratislava, Emailová adresa: privacy-policy@svadbainfo.sk Ak sú osobné údaje používateľa nevyhnutné kvôli plneniu zmluvného vzťahu alebo realizáciu opatrení pred uzatvorením zmluvy, je predčasné vymazanie údajov možné iba v prípade, ak tento krok nie je v rozpore so zmluvnými alebo zákonnými záväzkami, vzťahujúcimi sa na vymazanie.

Žiadosť - formulár k výmazaniu osobnách údajov najdete tu.

16. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO ZHROMAŽĎOVANÍM, SPRACÚVANÍM A UKLADANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: Používateľ má právo svoj súhlas so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, kedykoľvek zrušiť alebo odvolať. Odvolanie súhlasu so zhromažďovaním, spracúvaním a ukladaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

17. PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU: Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý používateľ právo podať sťažnosť dozornému orgánu, predovšetkým v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, týkajúcich sa jeho osoby, je v rozpore s nariadením GDPR. Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o postupe a výsledku sťažnosti, vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 nariadenia GDPR.

ČLÁNOK XVII.

ZMENY VO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH - VOP

 1. Pravidlá VOP môžeme kedykoľvek dopľňať alebo ich zmeniť bez toho, aby sme Vám to oznamovali. Ceníme si Váš čas a preto Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. V prípade veľkej zmeny vo VOP Vám zašleme Newsletter o zmenách vo VOP. V zásade platí, že je v záujme Vás ako užívateľa portálu si dané VOP z času na čas prečítať a ubezpečiť sa, že používate náš portál resp. internetovú stránku v súlade s VOP, kedže ste si týmito Pravidlami viazaný/á a zaviazali ste sa ich dodržiavať a príjmať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 2. Zmena alebo doplnenie Pravidiel na našom portáli - Internetovej stránke, sú verejné a môžete sa k ním kedykoľvek dostať cez odkazu v päte weboje stránky.
 3. VOP nadobúdjú účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie Používanie portálu-webovej stránky po nadobudnutí tejto zmeny alebo doplnenia sa považuje za súhlas z Vašej strany ako užívateľa portálu. V prípade ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, si povinný/á ukončiť Používanie portálu a ak ste Registrovaný/á, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.